• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
   
 

เชิญสมัครร่วมเป็นสมาชิกสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย

คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (Thai – Russian Business Council : T-RBC) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

  1. ส่งเสริม และ สนับสนุน ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ และ การเงินการธนาคาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและรัสเซียทั้งด้านนโนยายและด้านปฏิบัติ
  2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ และ การเงินการธนาคารสู่ประเทศที่สามและประเทศใกล้เคียง หรือ เปิดประตูสู่ประเทศที่สาม
  3. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่สนใจจะติดต่อธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐและ
   บุคคลทั่วไป
  5. เป็นองค์การศูนย์กลางที่โปร่งใส ดำเนินการอย่างเปิดเผยทางด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
   ทางธุรกิจสำหรับสมาชิกและนักธุรกิจทั้งสองฝั่ง
  6. จัดระเบียบการค้าต่างๆ ให้เป็นไปอย่างชัดเจน, รัดกุมและชอบธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
   สมาชิกและการทำธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย
  7. ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านวัฒนธรรม ตลอดจน การท่องเที่ยว ของทั้งสองฝ่าย
  8. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติสมาชิกสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

สมาชิกของสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. สมาชิกสามัญ คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่ผ่านกระบวนการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับ สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมบำรุงสมาชิกประจำปีแล้ว
  2. สมาชิกวิสามัญ คือ ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

ประโยชน์ของสมาชิกสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

  1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
   กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประชุมใหญ่วิสามัญ
  2. การได้รับข่าวสารข้อมูลเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ระหว่างไทย – รัสเซีย เพื่อประโยชน์ต่อ
   การวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลยุทธทางธุรกิจ
  3. โอกาสการได้มีส่วนร่วมในเวทีการร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะทางธุรกิจระหว่างกลุ่มสมาชิก และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากทั้งสองประเทศ

ค่าสมัครสมาชิก
อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 1,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมบำรุงสมาชิก 3,000 บาท / ปี

การชำระค่าสมัครสมาชิก

  1. สั่งจ่ายเช็คในนาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย)
  2. โอนเงินผ่านเข้าบัญชีชื่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองเตย
   เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

 

หมายเหตุ หากมีการชำระค่าสมัครสมาชิกแล้ว กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบสมัคร เอกสารการโอนเงิน พร้อมทั้งเขียนชื่อ - ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมายังฝ่ายเลขานุการสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย โทรสาร 02-345-1281-3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-345–1000 ต่อ 1118 โทรสาร 02-345-1281-3