• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 
           จากความสำคัญและแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ผนวกกับศักยภาพในการผลิตสินค้าและธุรกิจบริการด้านต่างๆของประเทศไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันและกำลังดำเนินต่อไปในอนาคต คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จึงตระหนักถึงการสร้างกลไกการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ให้มีความคล่องตัวและมีผลทางรูปธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านสังคม และวัฒนธรรมด้วยนั้น จึงเห็นชอบในหลักการร่วมกันให้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย หรือ Thailand – Russia Business Council ( T – RBC ) ขึ้น ซึ่งมีการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร โลจิสติกส์ เทคโนโลยี และการศึกษา เป็นต้น

         ปัจจุบันที่ทำการสภาธุรกิจไทย – รัสเซียตั้งอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ และการเงินการธนาคาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและรัสเซียทั้งด้านนโยบายและด้านปฏิบัติ
  2. ส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ และ การเงินการธนาคารสู่ประเทศที่สามและประเทศใกล้เคียง
  3. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่สนใจจะติดต่อธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือ ความรู้ ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงาน องค์กรของรัฐและเอกชน
  5. เป็นองค์กรศูนย์กลางที่โปร่งใส ดำเนินการอย่างเปิดเผยทางด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทางธุรกิจสำหรับสมาชิกและนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย
  6. เสนอระเบียบการค้าต่างๆ ให้เป็นไปอย่างชัดเจน รัดกุม และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและการทำธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย
  7. ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยว ของทั้งสองฝ่าย
  8. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  9. ส่งเสริมกระบวนการการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูล