• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 
 
 

       สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ได้จัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

       วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งในด้านการค้าการลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การเงินการธนาคาร โลจิสติกส์ เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการขยายตัวไปยังกลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราชอื่นๆเพิ่มขึ้น อาทิ ยูเครน คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศรัสเซียและประเทศในเครือรัฐเอกราชมากยิ่งขึ้น รวมถึง การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

       เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สภาธุรกิจไทย – รัสเซียได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯเป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆของคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิก และกำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยคณะกรรมการฯนั้นประกอบด้วย นักธุรกิจจากภาคเอกชน และผู้แทนภาคราชการจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมยุโรป กรมศุลกากร คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

       ดังนั้นเพื่อให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ความร่วมมือดังกล่าว โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

       สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย จะเป็นภาคส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ของประเทศโดยผ่านทางการค้าระหว่างประเทศของไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างกันสืบไป

 

  (คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล)
ประธานสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย